ارتباطات

تاکاس بانک- شرکت سهامی بانک حفاظت و مبادله استانبول

ادرس : Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer
34467 İstanbul
تلفن : 0 212 315 23 63 - 0 212 315 23 64
فاکس : 0 212 315 25 26 (pbx)
امیل : uye@takasbank.com.tr