قواعد کار بری

کار بری کلی

 1. 1.فروشنده با دریافت قبض پرداخت الکترونیکی از مدیر کل ثبت اسناد املاک و مشخصات هویت میتواند در سیستم ثبت نام کند.بعدااطلاعات غیر منقولی که در مانیتور دیده خواهدشد انرا تائید خواهد کرد.
 2. 2.خریدار شماره قبض الکترونیکی و مشخصات هویت خود را به سیستم ثبت میکند ,و اطلاعات غیرمنقول مور دخرید خود را با مشاهده در مانیتور تائید میکند.
 3. 3.خریدار و فروشنده شماره شبا( ایبن) خود را وارد سیستم میکنند. شماره شبا( ایبن) که به سیستم وارد گردیده شده نباید حساب مشترک باشد (باید حسابی که فقط به شخص مربوط باشدذکر نمود) کنترول خواهد شد.
 4. 4.اطلاعات هویت خریدار و فروشنده طبق شماره قبض الکیترونیکی از طریق سیستم تاکاس بانک از منبع سیستم اطلاعاتی اداره ثبت املاک استعلام میگردد(TAKBİS)
 5. 5. اطلاعات مربوط به سند از طریق شماره قبض دریافتی اینرنتی از طرف سیستم تاکاس بانک از سیستم ثبت اسناد املاک (TAKBİS )استعلام گردیده در مانیتور به خریدار و فروشنده نشان داده میشود .
 6. 6.خریدار و فروشنده از طرف تاکاس بانک در زمینه مبلغ فروش و میزان کمیسیون پیام کوتاه(sms ) . پست الکترونیکی ( در صورتیکه هنگام ثبت در سیستم وارد شده باشد) اطلاعات ارسال میگردد.
 7. 7.مبلغی که از طرف فروشنده به تاکاس بانک ارسال خواهد شد فقط باید از طریق حسابی که در هنگام ثبت در سیستم ذکر شده ارسال گردد.به حساب تاکاس بانک به شماره شبا TR33 0013 2000 0000 0000 0240 45 با ذکر حواله و با نوشتن شماره (قبض) از طریق اینترنت هزینه ها را ارسال میکند. در غیر این صورت مبلغ ارسال شده از طریق تاکاس بانک به شکل اتوماتیک عودت داده خواهد شد.
 8. 8.خریدارمبلغ خرید را که به تاکاس بانک ارسال خواهد نمود فقط باید از طریق حسابی که در هنگام ثبت در سیستم ذکر کرده ارسال نماید.با نوشتن توضیحات حواله در باره هزینه و مبلغ مورد معامله با استفاده از( شماره قبض) دریافتی اینترنتی به حساب تاکاس بانک به شماره شبا از طریق اینترنت حواله میکند. در غیر این صورت مبلغ حواله شده به طور TR33 0013 2000 0000 0000 0240 45 اتوماتیک از طریق تاکاس بانک عودت داده خواهد شد.
 9. 9.مبلغ مورد معامله از طریق تاکاس بانک بلوکه میگردد.
 10. 10.برای طرفین از طریق پست الکترونیکی در رابطه با بلوکه شدن مبلغ مورد معامله قبل از کار واگذاری در اداره ثبت اسناد املاک از طریق ادرس الکترونیکی www.taputakas.com.tr با کلینک " استعلام وضعیت" و مطمئن شدن از بلوکه مبلغ و انجام کار واگذاری بعد از این استعلام در اداره ثبت اسناد و املاک با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به ادرس پست الکترونیکی ( در صورتی که هنگام ثبت در سیستم قید شده باشد) پیام و(sms ) ارسال خواهد شد.
 11. 11.از طرف تاکاس بانک از سیستم TAKBİS وضعیت واگذاری استعلام گردیده و از انجام شدن ویا نشدن (واگذاری و ثبت)اطلاع بدست اورده میشود.
 12. 12.در صورتیکه در اداره ثبت اسناد املاک کار واگذاری انجام گرفته شود(کار های ثبت به پایان رسیده شده باشد) از طرف تاکاس بانک مبلغ مورد معامله به حسابی که فروشنده شماره شبا را داده حواله میگردد.
 13. 13. در هر مرحله به طرفین از طریق پیام های کوتاه(sms) وضعیت کاراطلاع داده میشود.در صورتیکه در هنگام ثبت در سیستم ادرس پست الکترونکی داده شده باشید به همان ادرس هم از طریق پست الکترونیکی پیام ارسال میگردد. تمام پیام ها(sms) و پست الکترونیکی که از طرف تاکاس بانک در تمام مراحل به شما ارسال خواهد شد با "کد تائید تعقیب" ارسال گردیده و به پیام های که بدون " کد تائید تعقیب" ارسال گریده شود و یا پیامهای اشتباهی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع نباید اعتبار کنید.

اصلاح/ پاک کردن نوشته ها

 1. 1.خریدار و فروشنده تا وقتیکه مطابقت نداشته باشد (درزمینه مبلع مورد معامله وارد شده از طریق فروشنده و خریدار اگر مطابقت وجود نداشته باشد) باطل گردیده ویا امکان تصحیح میباشد.
 2. 2. در رابطه با موارد قید شده از طرف خریدار ویا فروشنده چه مطابقت باشد ویا نباشد (درزمینه مبلع مورد معامله وارد شده از طریق فروشنده و خریدار اگر مطابقت وجود نداشته باشد)در صورتیکه از طریق هر یک از طرفین مبلغی ارسال شده باشد تغیر دادن امکان پذیر نمیباشد.
 3. 3.در صورتیکه هماهنگی و مطابقت وجود ند اشته باشد خریدار و فروشنده(درزمینه مبلع مورد معامله وارد شده از طریق فروشنده و خریدار اگر مطابقت وجود نداشته باشد) در صورتیکه مبلغ ارسال گردشده شده باشد امکان ابطال نمودن موجود میباشد .در صورتیکه خریدار ارسال کننده مبلغ مورد معامله به دلیل عدم مطابقت مبلغ کار خرید را ابطال نماید مبلغ ارسال شده به تاکاس بانک به طور اتو ماتیک به حساب خودش عودت داده میشود.
 4. 4. در هر مرحله از کار از طریق پیام های کوتاه(sms) به طرفین از موقعیت کاراطلاع داده میشود. در صورتیکه در هنگام ثبت نام ادرس پست الکترونیکی داده شده باشند به این ادرس پیام هم ارسال میگردد. تمام پیام ها(sms) و پست الکترونیکی که از طرف تاکاس بانک در تمام مراحل به شما ارسال خواهد شده با "کد تائید تعقیب" ارسال گردیده و به پیام های که بدون " کد تائید تعقیب" ارسال گریده شود و یا پیامهای اشتباهی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع نباید اعتبار کنید.

در صورتیکه کار واگذاری و فروش انجام نگرفته شود مبالغی که به خریداران عودت داده خواهد شد.

 •  قبل ازمطابقت اطلاعات ( مطابقت در زمینه مبلغ مورد معامله وارد شده از طریق خریدار و فروشنده به سیستم) از طرف خریدار مبلغ مورد معامله به تاکاس بانک ارسال شده و در عرض سه روز کاری بعد از مطابقت ,مبالغ عوارض واریز نشده باشد در روز کاری بعد از این مدت مبلغ ارسال شده بدون اینکه احتیاجی به ابلاغ باشد به شماره شبا خریدارکه در هنگام ورود به سیستم قید نموده عودت داده خواهدشد.
 •  بعد از مطابقت اطلاعات (مطابقت در زمینه مبلغ مورد معامله وارد شده از طریق خریدار و فروشنده به سیستم) در صورتیکه مبلغ خرید از طرف خریدار به تاکاس بانک ارسال شده باشد در صورتیکه در عرض سه روز کاری عوارض و هزینه ها بعد از اولین روز ارسال مبلغ ارسال نگردیده شود مبلغ ارسال شده مورد معامله در اولین روز کاری بعد از مدت تعین شده بدون اینکه احتیاجی به ارسال اخطار و ابلاغ باشد به حساب شبا خریدار که در هنگام ثبت قید نموده عودت داده خواهد شد.
 •  در صورتیکه معامله در اداره ثبت اسناد و املاک بعد از واریزی عوارض و هزینه ها باطل شود و از معامله صرفنظر گردیده شود مبلغ بلوکه شده از طرف تاکاس بانک به حسابی شماره شبا ان در هنگام ثبت در سیستم از طرف خریدار ذکر شده عودت داده خواهد شد.
 •  عیراغم واریز شدن عوارض و هزینه در عرض 29 روز تقویمی در اداره ثبت اسناد و املاک معامله انجام نگرفته شود( ثبت اسناد به وقوع نه پیوند) ویا معامله از طرف خریدار و فروشنده باطل نگردیده شده باشد.بعد از 30 روز تقویم مبلغ مورد معامله ارسال شده از طرف خریدار بدون اینکه احتیاجی به ارسال ابلاغیه باشد به شماره شبا حساب خریدار عودت داده خواهد شد.
 • در هر مرحله از کار از طریق پیام های کوتاه(sms) به طرفین در رابطه با وضعیت کاراطلاع داده میشود. در صورتیکه در هنگام ثبت نام ادرس پست الکترونیکی داده شده باشند به این ادرس پیام هم ارسال میگردد. تمام پیام ها(sms) و پست الکترونیکی که از طرف تاکاس بانک در تمام مراحل به شما ارسال خواهد شده با "کد تائید تعقیب" ارسال گردیده و به پیام های که بدون " کد تائید تعقیب" ارسال گریده شود و یا پیامهای اشتباهی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع نباید اعتبار کنید.