شکل کار کرد

  • در صورتیکه به نوشته های قید شده مرحله به مرحله رعایت کنید در انجام کار با مشکلی مواجه نخواهید شد.
  • هر مرحله ای که در سیستم انجام دهید ؛ از طرف تاکاس بانک با پیام های کوتاه(sms) و ادرس پست الکترونیکی که در هنگام وارد شدن در سیستم ذکر نموده اید اطلاع داده خواهد شد.

در سه قدم تاپو تاکاس

برای انجام کارها به طور کامل کلینک کنید.