هزینه ها

در صورتیکه از سیستم استفاده شود از خریدار و فروشندگان بدون توجه به مبلغ مورد معامله 70 لیر ترک کار مزد دریافت خواهد شد. این مبلغ حتی در صورتیکه کار فروش د ر اداره ثبت اسناد و املاک انجام نگرفته باشد هم عودت داده نمی شود.

یاداوری مهم : مبالغ باید از حسابهای که خریدار و فروشنده در هنگام وارد شدن در سیستم اعلام کرده اند با توضیحات حواله باقید شماره (قبض) الکترونیکی باید ارسال گردد. ( خریدار در صورتیکه به خواهد میتواند مبلغ کار مزد را توام با مبلغ مورد معامله حواله نماید)