در حق او

هدف سیستم در مرحله تغیر حق انتقال و خرید و فروش جلوگیری از مشکلات مواجه شده خریدار و فروشنده میباشد.

  • واگذاری عیر منقول و مبلغ ان از طریق طرف مقابل به طور همزمان
  • برطرف نمودن عدم اطمینان طرفین
  • بر طرف نمودن ریسک حمل پول نقد
  • با پائینترین هزینه انتقال سریع

باتکنولو ژی مطمئن و مدرن از نظر تمامی طرفین برای تامین صرفه جوئی در زمان با امتیازات هزینه های پائین در چارچوب قرارداد امضاء شده با مدیر کل ثبت اسناد فراهم ساخته شده است.